Preparedness for the corona virus

We are monitoring the situation of the corona virus COVID-19 closely in our company and by preventative measures we strive to reduce any possible impact of the virus on our activities.

We pay special attention to the guidance of the World Health Organization WHO, and follow the instructions and restrictions set out by the Finnish authorities. We have instructed our employees to pay close attention to good hand hygiene, to prefer teleconferences and to avoid travelling to countries where many cases have been found and to especially avoid those areas which have been classified as epidemic areas.

We will also take precautionary measures in case we suspect corona virus among the incoming transports, drivers or crews. We strive to investigate this in advance, and to consider, any possible impact it may have on the handling of goods. By anticipating and keeping a close collaboration with our customers, we can influence an exceptional situation and any possible future unforeseen delays in deliveries or additional costs that this may cause.

We continue to monitor the situation and will also continue to adjust our activities to the needs of our customers as efficiently as possible. Please contact without hesitation your contact person in case you can foresee that your needs will change significantly because of the corona virus or if you have specific questions related to the deliveries.

Koronavirukseen varautuminen

Seuraamme yhtiössämme koronavirus COVID-19 -tilanteen kehittymistä tiiviisti ja pyrimme ennaltaehkäisevillä toimilla vähentämään viruksen mahdollisia vaikutuksia toimintaamme.

Kiinnitämme erityisesti huomiota maailman terveysjärjestö WHO:n antamiin ohjeistuksiin ja noudatamme Suomen viranomaisten antamia ohjeistuksia ja rajoituksia. Olemme ohjeistaneet kaikkia työntekijöitämme kiinnittämään erityistä huomiota huolelliseen käsihygieniaan, suosimaan etäneuvotteluita ja välttämään matkustamista maihin, joissa on todettu runsaasti tartuntatapauksia ja erityisesti epidemia-alueiksi määriteltyihin kohteisiin.

Tulemme myös huomioimaan varotoimet, mikäli epäilemme koronavirusta esiintyvän meille tulevien kuljetusten meillä asioivilla kuljettajilla tai laivojen miehistöllä. Tämä pyritään selvittämään ennalta ja huomioimaan mahdolliset vaikutukset tavaroiden käsittelyn suhteen. Ennakoimalla ja tiiviillä yhteistyöllä asiakkaidemme kanssa, voimme parhaiten vaikuttaa poikkeukselliseen tilanteeseen ja siitä mahdollisesti johtuviin odottamattomiin toimitusviiveisiin tai lisäkustannuksiin.

Jatkamme tilanteen seuraamista ja sovitamme jatkossakin toimintaamme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti. Ottakaa viipymättä yhteyttä yhteyshenkilöönne, mikäli ennakoitte tarpeidenne muuttuvan merkittävästi koronaviruksen vuoksi tai teillä herää erityisiä kysymyksiä toimituksiin liittyen.

Beredskap inför coronaviruset

Vi följer noga utvecklingen av situationen gällande coronaviruset COVID-19 i vår bolag och strävar till att med förebyggande åtgärder minska virusets eventuella inverkan på vår verksamhet.

Vi fäster speciellt uppmärksamhet vid världshälsoorganisationen WHO:s anvisningar samt följer de finska myndigheternas anvisningar och begränsningar. Vi har instruerat vår personal att fästa speciell uppmärksamhet vid en noggrann handhygien, att föredra möten via telekonferens samt undvika att resa till länder där många fall konstaterats och framförallt undvika områden som klassats som epidemiområden.

Vi kommer också att iaktta försiktighetsåtgärder ifall vi misstänker att det förekommer coronavirus hos inkommande transporter, chaufförer eller besättning. Detta strävar vi till att utreda på förhand och ta i beaktande eventuell inverkan som det kan ha på hanteringen av gods. Genom att förutse och hålla ett tätt samarbete med våra kunder, kan vi bäst inverka på en exceptionell situation och därav eventuellt tillkommande oförutsedda leveransfördröjelser eller tilläggskostnader.

Vi fortsätter att följa situationen och anpassar även i fortsättningen vår verksamhet till våra kunders behov så effektivt som möjligt. Kontakta utan dröjsmål er kontaktperson ifall ni förutser att era behov kommer att ändras betydligt på grund av coronaviruset eller om ni har särskilda frågor angående leveranserna.